Kripta

A kripta együtt épült a templommal. Kisterjedelmű, 4x4 50 Frt-ért válthattak benne helyet. Az 1810.január 15-i nagy földrengés lökései a kripta-fülkék választófalait ledöntötték .Ezért 1812-ben a kriptát kiüritették és az ott talált csontokat egy közös sírban a szentély /sub choro/alatt eltemették. Az 1818.évi dokument-hez adott egyházmegyei bírálat 4. pontja megjegyzi: Minthogy a kripta az előírt normáknak nem felel meg és a kriptába a lejárat nagyon nehéz, a kriptába való temetkezést idegenek részére megtiltotta, csak a földesúri család leszármazottjai számára engedélyezte azzal, hogy minden egyes családtag temetése a kriptába előzetesen bejelentendő a világi hatóságnak. 1776-ban a politikai hatóság a kripta használatát teljesen betiltotta.


Egyéb események ezen időben

Az 1736. évi vázolt események mellett a kegykápolna vonalán és más vonalon is folyt az élet.1736. augusztus 19-én kezdték építeni az „Úr tömlöce”-t, vagyis népiesen a Kálvária-hegy kápolnáját, melyre a bécsi Fischer nevű mészáros cég 20 Frt-ot, Gróf Gyulay 50.-Frt-ot, Tretmeyer 1 aranyat,egy sörfőző 2 Máriást, Feiffer Zsuzsanna 2400 db téglát, Gáspár téglaégető pedig a szükséges meszet ajándékozta. A kápolnát november 16-án Agathangel atya áldotta meg,az építés lelke és mozgatója Lueber György volt.
Ugyanezen időben az eredeti kegykápolna mecénásai voltak 1727-ben Zenczka Philipina, aki 500 Frt-ot hagyott végrendeletileg a kegykápolnára. Ugyancsak báró Amade László 50Frt-ot küldött. 1736-ban Bécsből özv.Schwarzné kelyhet küldött, 1737-ben gróf Zichy Katalin egy drága tógát ajándékozott.
Ez az ajándékozási készség a templomépítés megkezdésével csak fokozódott. Aki a helység egyházi életének múltját kutatja, fellelkesedve fogja olvasni Károly János /III. kötet 231. lap / sorait, valamint Kuthy István őrkanonok szakszerű és gondosan összeállított kimutatását a templomra adott adományokról. Az adományok közül kiemelve az ezüst szentségmutatót, 1770-ből egy tiszta ezüst kelyhet és báró Luzsinszkyné szül. Perényi Erzsébet által ajándékozott ezüst thuribulumot, a kegyúrnő ajándékát.

2.&. 1740 – 1780. évek.


Templomépítés

A búcsújáró hívek száma rohamosan nőtt. Az 1697-ben épített kegykápolna nem tudta befogadni a híveket, ezért a móri Kapucinus Atyák Bodajkon templomépítésbe fogtak. A munkálatok 1737-ben kezdődtek. 1738-ban a budai házból áthelyezett új házfőnököt kapott Mór. Mikor az új móri főnök, P.Gregor 1738. szeptember 8-án meglátogatta Bodajkot, csodálkozva jegyezte meg: „ Örömmel látom az új épülő templom falait.” Az 1739.év a nagy pestisjárvány éve volt. Ennek dacára nagy erővel folyt a munka: lerakták a szentély fundamentumát, letették az alapkövet, megépült a nagy torony, sisakját érclemezekkel fedték, elkészítették a templom belső oldalfalazatát / pravimentu stratum /. 1740-1741-ben elkészült a kripta, sekrestye, felette az oratórium, a szentély és felette kis harangtorony. 1742. szeptember 30-án Berényi Zsigmond gróf,pécsi püspök, a földesúri család rokona konszekrálta a templomot; felhelyezték a konszekrálási kis kereszteket / stigmata consecrationis /,de azok elmosódtak, és a templomfestés után újra elhelyezte a templomban ünnepélyesen az első fehérvári püspök, Sélyei Nagy Ignác.
Ugyanekkor konszekrált Berényi Zsigmond pécsi püspök két harangot: az 1 Đ-ás harangot szt. Imre tiszteletére és a 65 font súlyú lélekharangot. Az elsőt maga a szentelő püspök, másodikat a Hochburg család egyik régi hűséges alkalmazottja jándékozta. Ezenkívül megrendeltek még négy harangot.
Már a templomépítés megkezdése előtt ott találjuk a Hochburg család jótékonykodó kezét. Igy 1739-ben Zichy Imréné szt. Ferenc oltárra 100 tallért adott. Mikó nevezetű úr Wunschwitz család megbízásából elkészítette a Nepomuki szt. János oltárt. Hochburg Katalin szerzetesnő vállalta a torony keresztjének a költségeit. Wunschwitz Kajetán szt. János és szt. Magdolna képét ajándékozta az épülő templomnak.
1742-ben Zichy Imréné szül. Széchenyi Katalin két változatu kis orgonát szerzett be az uj templom számára az 1727-ben ajándékozott drága tóga mellett.
A főoltár 1745-re készült el. 1749-ben konszekrálta Padányi Biró Márton veszprémi püspök. Következőévben Lenthy István veszprémi püspök vikárius 100.- Frt-ot és 24 körmöci aranyat ajándékozott az oltárok aranyozására. Az oltárkőben szent Timóth és szent Teofilus ereklyéi vannak.
Az alapító család 1749-ben kelt levelében vállalta a kegyuri terheket.
A templom épületrészeinek karbantartása (sarta testa) a temlompénztár terhe lett évi 500 Frt erejéig. Amennyiben az évi fenntartás 500 Frt-nál többe került, a többletet az Ordinarius utján kérni kellett a patronustól. A templom és a kálváriakápolna helyreállítása esetében a kézi és igás napszámot nem a kat. hiveinek kellett adni, hanem kontraktus alapján a politikai község pénztára viselte. Igy oldották meg a nemkatolikusok hozzájárulásának kérdését a kézi és igás napszámok ügyében.
1742-ben a felszenteléskor csak ideiglenes faoltárt helyeztek el a templomban.
1750-ben földcsuszamlás miatt támfalakkal erősítették meg a templomot és a sekrestyét.
A templompénztár toronyorát szereltetett fel, melynek fenntartását a politikai község vállalta.
Gróf Zichy Imréné szül. Széchenyi Katalin miseruhát ajándékozott.
Zichy Borbála a kert keritéséhez 500.- Frt-ot, a templompénztárnak 12 aranyat és drága miseruhát juttatott.
1755-ben az uradalom felépítette a karzatot, mely 190.- Frt-ba került.
1758-ban Rösler Ferenc várkapitány végrendeletileg 2500.- Frt-ot hagyott a templomi ének-zenekar számára.
1760-ban a nagyharang megrepedt, át kellett önteni.
1765-ben került a főoltárra a Szt. Ferenc és Szt. Antal szobor.
1768-ban állitották fel a templom előtti oszlopokra Szt. Fidél és Nepomuki Szt. János szobrát, melyeket 1966. május 29-i erős szélvihar következtében kidölt hatalmas juharfa darabokra tört.
1770-ben megujitották a tornyot.
A templom müszaki leirását teljes terjedelmében közli az 1818. évi P. Visitationis 9-13 oldala és Kuthy István őrkanonok kézirata.

Vatican
The Holy See

www.vatican.va

HIVATKOZÁSOK
BESZÁMOLÓK
NAPTÁR

Fejlesztési tervbemutató a 275 éves bodajki kegytemplomban

Nagyszabású fejlesztés indul el 500 milliós kormánytámogatással, a bodajki Segítő Szűz Mária kegytemplomban és környékén. A beruházást a látogatók 21. századi szintű kiszolgálásának igénye indokolta, hogy ezzel is segítsék a zarándokok lelki megújulását.

Beszámoló és képgaléria

PlebaniaAblak_logo_white_400px.png

A bodajki Kegyhely fejlesztése

Megújul a bodajki Segítő Szűz Mária-kegyhely

Az ezeréves kegyhely múltjához méltó felújítási és átalakítási munkálatokról Mórocz Tamás, plébános tartott részletes beszámolót

sirhelykereso.png

Copyright © 2020 Bodajk 

Segítő Szűz Mária Plébánia

  • Facebook - White Circle
  • YouTube - White Circle

Cím:

8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Telefon:

Tel: (22) 410-039