ADATOK BODAJK EGYHÁZI ÉLETÉBŐL

Dr. Potyondy Imre nagyprépostnak az Egyházmegyei Történeti Munkaközösség számára írt elaboratuma.

 

I.

A Kapucinus Rend lelkipásztorkodása

1.§.

1696-1740 évek.

A Kapucinus Rend 1696-tól 1744-ig mint missziós területet gondozta Bodajkot. 1744-ben Bíró Márton püspök helynök rendelkezésére a Linzben tartott rendi káptalan Pater Archangelust Bodajkra rendelte, aki ettől fogva mint helyben lakó lelkész látta el a helyi kápláni joghatósággal – a móri rendfőnöktől függően – a helyi lelkipásztori teendőket. A Kapucinus Rend addig végzett missziós munkájának eredményeként már állt a katolikus iskola, katolikus tanítóval. A faluban lakott 77 katolikus, 30 kálvinista család. A kálvinista gyülekezetet önálló lelkész látta el. Földesúr volt Hochburg Mária Anna grófnő, Berényi György özvegye.
Az első időkről történelmi források (Historia domus, Can. Vis., protocollumok) a második világháború után elpusztultak, részben hozzáférhetetlenek; csak a püspöki levéltár aktái, az 1818. évi bodajki Canonica Visitatio többszörösen átjavított fogalmazványa, Seipel Ignác – a Lamberg család gazdatisztjének krónikája és a magyar Sion II. 111-120 és 190-202 old. áll a rendelkezésünkre.
A törökök kivonulásával a csókakői vár összes falujával a Hochburg család birtoka lett. Első gondjuk volt,hogy Mórra letelepítették a Kapucinus Rendet. Első házfőnök P.Wilibald volt. Tetterős lélek, aki a Bakony és a Vértes falvainak az egyházhoz való visszavezetését látta az első kötelességének. Bodajkot tekintve a Protocollum Morense nyújt adatokat, de az eredetiben nem áll rendelkezésünkre. Kivonatban maradt ránk az 1696-1744 évekről szóló részlet az 1818. évi Can. Vis. / bodajki/ Puncta-ban /Documenta Actorum 5. és köv.oldalon/. Ezt az anyagot a maga szempontjából feldolgozta Károly János i.m. III.kötet 232. és köv. oldalakon.

Boldogságos Szentszűz Kápolna

P.Wilibald mikor a móri templomot és zárdát építetve gyakran hallgatta az ott dolgozó falubeli munkásokbeszélgetését. Gyakran emlegették Bodajkot „csodálatos hely”-ként a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére emelt kápolnája és gyógyforrása miatt…. Többször ismételgették a történelmi mondát,hogy mikor a tatárok elfoglalták Fehérvárt és szt. László feltartóztatni őket nem tudta, ezen kápolnába helyezte minden bizalmát. A kápolnában kérte a Szűzanya segítségét…. P. Wiilibald sokat forgatta fejében a munkások fenti beszélgetését és Bodajkon járva, tanulmányozni kezdte a tó környékétől keletre levő talajdomborlatot. Épület fubdamentum maradványait sejtette alatta. Ásatásai igazolták. Megtalálta a Boldogságos Szűz kis kápolnájának alapjait, körülvéve kőfallal és a kőfal körül keresztény temető maradványait,úgy ahogy az a nép emlékében élt. Rögtön felmerült benne a gondolat, hogy a kápolnát újra építi.
Csodálatos hely volt Bodajk a gyógyforrás miatt, melyben a néphagyomány szerint sok különféle betegségben szenvedő ember meggyógyult. A forrás 7 évenként elapadt, 1-1 évig szünetelt ,azután magától újta megindult, fonnyadt faleveleket hozva magával.
Ez a jelenség,továbbá hogy a tó a legnagyobb hidegben sem fagy be, s a törökök télen is benne áztaták lábaikat, sarkalta Wilibaldot,hogy a néphagyománynak történelmi alapját és magvát keresse. Először jótevőket keresett,hogy a tó vizét felhasználva, malmot létesítsen posztógyártáshoz, majd hozzálátott a talált kápolnaromok helyén új Szűzanya kápolna felállításához.
Fő mecénás Kolonits Lipót esztergomi érsek volt, aki 70-Ft-t, 3 miseruhát, kelyhet,szentségtartót, stb ajándékozott.. A Hochburg család rokona, a jótékonyságáról híres Coloredo grófnő festtette meg neves osztrák festővel az oltárképet, mely a passaui kegykép másolata, s ezenkivül 30 Ft-ot juttatott az építkezésre. A földesúr Hochburg család 40 Ft-os adománya mellett kiemelkedik Vánosi Lőrinc székesfehérvári harmincados 10 Ft-os adománya a főoltár építésére, melyhez nagy értékű török szőnyeget csatolt. A hívektől összegyűlt 60.-Ft. A kápolna 1697-ben készült el és július 2-án áldotta meg a székesfehérvári jezsuiták főnöke. Nagy ünnepélyességgel történt a kápolna megáldása. Székesfehérvárról 900, Veszprémből 200, Várpalotáról 100, Kis-Barátról 200,Tatáról 300, a környékből több száz hívő érkezett; a gyónók száma 1500 volt. A kápolnán kívül egyidejüleg négy helyen volt a hegyoldalon mise. A helyreállított kápolna birtokjogát a móri Kapucinus Rendház javára hivatalos iratban biztosította Széchenyi Pál kalocsai érsek és Kolonits Lipót esztergomi érsek hozzájárulásával a veszprémi püspök”Quod hae Capella cum monasterio Capucinorum Morensiensen conjucta moneat.”/Can.Vis.1818./ Az okmány eredetije nem található, de hivatkozik rá Wolkra Ottó veszprémi püspök 1719. május 3-án kelt megerősítő levele,melyben azt tudatja, hogy a kegykápolnában Szűzanya születése napján teljes búcsú nyerhető.
A protocollum Morense az előbbieknek kiegészítéséül közli ,hogy a kápolna felszentelésével kapcsolatban P.Wilibaldus teljes búcsut eszközölt ki a kápolnában búcsútjáró híveknek Sarlós Boldogasszony napjára.Később a többi Mária ünnepekre U.n.Quadragesimale-búcsút engedélyezett a Szentszék.
A móri kapucinusok 1696-1740 közötti időket a Mórvölgy falui megtérítésének szentelték és az egész völgy miszsziós munkájával foglalkoztak. Mór,Isztimér,Árki,Pusztavám,Kisbér, Csurgó volt missziósmunkájuknak helye./L.móri 1975.évi Can.Vis.-t/ Akik P. Wilibaldus aktív lelkét és tüzes temperatumát ismerték,ezen nem csodálkoztak. P. Wilibaldtól 1737-ben rövid időre Archangelus, majdConstantinus,majd Elégius páterek vették át a munkát hasonló lélekkel.

Vatican
The Holy See

www.vatican.va

HIVATKOZÁSOK
BESZÁMOLÓK
NAPTÁR

Fejlesztési tervbemutató a 275 éves bodajki kegytemplomban

Nagyszabású fejlesztés indul el 500 milliós kormánytámogatással, a bodajki Segítő Szűz Mária kegytemplomban és környékén. A beruházást a látogatók 21. századi szintű kiszolgálásának igénye indokolta, hogy ezzel is segítsék a zarándokok lelki megújulását.

Beszámoló és képgaléria

PlebaniaAblak_logo_white_400px.png

A bodajki Kegyhely fejlesztése

Megújul a bodajki Segítő Szűz Mária-kegyhely

Az ezeréves kegyhely múltjához méltó felújítási és átalakítási munkálatokról Mórocz Tamás, plébános tartott részletes beszámolót

sirhelykereso.png

Copyright © 2020 Bodajk 

Segítő Szűz Mária Plébánia

  • Facebook - White Circle
  • YouTube - White Circle

Cím:

8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Telefon:

Tel: (22) 410-039