Site Overlay

Ismertetés

Kedves Érdeklődők!

Tisztelettel kívánjuk figyelmükbe ajánlani kegyhelyünk megújítása kapcsán létrejött új urnatemetőnket.

Amikor a 18. században a kapucinus ferences atyák megépítették a kegytemplomot, a szentély alatti területre dongaboltozatú kriptát építettek, hogy a kegyhely építkezését támogatóknak méltó temetkezési helye legyen a szentélyben magasodó kegyoltár alatti területen. Ezt az ősi kriptát többször átépítették és mindig az adakozók kaphattak ott végső nyughelyet. Amikor 2017-ben megtervezésre került a kegyhely modernizálása, egy nagyon fontos szempont volt, hogy ezt az alapító atyák által kialakított temetkezési lehetőséget bővítsük a mai kor igényeinek megfelelően. Így alakult ki a szentély alatt húzódó területen és a hozzáépített kerengő alatti részen egy új urnatemető rész, amelyben 780 urnahelyen (egy urnahelyen két urna elhelyezésével) tudunk temetkezési lehetőséget kínálni.

Az új urnatemető három részből áll: az ősi grófi kripta, amelyben helyet kapott a Székesfehérvári Egyházmegye papi sírboltja is, a szentély külső falához épült kültéri és beltéri új urnatemető rész, illetve egy közös osszárium, ahol lehetőség van úgynevezett száraz szórást kérni megszentelt közös sírboltba. Amennyiben a különálló urnahelyek megváltási ideje újraváltás nélkül lejár, az oda eltemetettek is végső nyughelyként ebbe a közös osszáriumba kerülnek.

Az urnatemető sírhelymegváltási árai a következők:

 • kettes urnasírhely 25 évre: 350.000.- Ft
 • kettes urnasírhely kiemelt kategóriában 25 évre – 700.000.- Ft
 • kettes urnasírhely kiemelt kategóriában 50 évre – 1.400.000.- Ft

Az urnatemető ajtaját számkódos mágneszárral láttuk el, amely lehetőséget biztosít, hogy a kegyhely teljes nyitvatartási idejében (fél 9-től 19 óráig) bárki meglátogathassa elhunyt szerettei sírját. Az urnatemető házirendje alább olvasható.

Az urnatemetés akár a kegytemplomban történő ravatalozás után díszmenettel, akár az urnahely melletti ravatalról végezhető. Az urnatemetéshez kapcsolódó lehetőségeket szintén alább olvashatják.

Urnamegváltás esetén előzetesen szándéknyilatkozatot kérünk kitölteni, amelyben kérjük adataikat megadni, amelyek alapján előkészítjük a szerződést. Ennek kivonatát szintén alább olvashatják. A Plébánia Hivatal nyitvatartási idejében lehet személyesen is érdeklődni és megtekinteni az urnatemetőt, kiválasztani az urnasírhelyet. Bármilyen kérdés esetén keressenek bennünket bizalommal Plébánia Hivatalunk elérhetőségein: 06/22-410-039, bodajkikegyhely@gmail.com.

 

Urnatemetőnk házirendje

A kegytemplomunk szentélye körül kialakított kolumbárium az egykori templom körüli temetkezés hagyományának modern kori megvalósítása. A kegyelet megkívánja, hogy az urnatemető fenntartója gondoskodjon annak megóvásáról, rendben és tisztán tartásáról. Kérjük, Ön is segítse munkánkat azzal, hogy a kegyhelyünk házirendjében foglaltakon túl alábbi kéréseinket is tiszteletben tartja:

 1. Urnatemetőnk bejáratát mágneszáras védelemmel láttuk el, a belépéshez szükséges kódot pedig a sírhely megváltásakor biztosítjuk mindazoknak, akiket a kegyeleti jog megillet.

A kolumbárium nyitva tartása a kegyhelyével azonos, egyéb időben csak külön engedéllyel lehet az urnatemető területén tartózkodni.

 1. Az urnafülkék felnyitása csak az egyházközség hivatalos képviselőjének jelenlétében történhet. A sírhelyek fedőlapjait rongálni tilos!
 2. A kijelölt kegyeleti fal előtti rész kivételével tilos a virág és/vagy egyéb díszítés elhelyezése az urnatemető területén. A földön hagyott tárgyakért, vázákért felelősséget nem vállalunk, azokat eltávolítjuk.
 3. Elektromos gyertyát a kegyeleti fal előtti gyertyaállványon lehet pénzérme bedobásával gyújtani. Tűzrendészeti okokból nyílt lánggal égő gyertya vagy mécses használata tilos!
 4. Tartsuk tiszteletben egymás kegyeleti jogát! Vigyázzunk az urnatemető csendjére, rendezettségére, épségére és tisztaságára, így is kifejezve halottaink iránti tiszteletünket. Kérjük a mobiltelefonok használatának mellőzését! Figyeljünk egymásra, hogy temetőnk a megemlékezés helye maradjon!

Köszönjük figyelmüket és odafigyelésüket, hogy kéréseinket elfogadják, azokat megtartják! Kérjük tisztelt vendégeinket, a kolumbáriumot látogató hozzátartozókat, hogy kegyhelyünket — lehetőségiekhez mérten — támogassák a kitett perselyekbe helyezett adományaikkal, hogy azt a továbbiakban is fenn tudjuk tartani és működtetni, fogadva az ideérkező zarándokok sokaságát!

Ha bármi rendellenességet észlel, kérjük, haladéktalanul jelezze azt plébániánkon!

 

Kivonat az urnasírhely megváltás szerződéséből

4./ Jogosult kötelezettséget vállal, hogy az urnasírhely jelen szerződésben meghatározott megváltási Díját készpénzben vagy átutalással 8 (nyolc) napon belül megfizeti a Tulajdonos részére. A szerződés a készpénzes befizetés, vagy utalás esetében a Díj, Tulajdonos által vezetett bankszámláján történt hiánytalan jóváírása napján lép hatályba. Ha a szerződéskötést követően jogosult a Díjat határidőre nem fizeti meg, a Tulajdonos egyoldalú nyilatkozattal jogosult elállni a szerződéstől. A szerződéskötést követően a megváltott sírhely árának visszatérítésére semmilyen körülmény kapcsán nincs mód és lehetőség.

5./ Jogosult tudomásul veszi, hogy a határozott idő leteltével, az urnasírhely újraváltásának hiányában (azaz ha azt jogosult vagy jogutódja nem váltja meg) az urnasír feletti rendelkezési joga megszűnik és az urnasírhelyen tárolt hamvak a közös szóróparcellában kerülnek végleges elhelyezésre. Jogosult az urnasírhely megváltási idejének lejárati időpontjára a végleges szóróparcellás temetkezési szolgáltatást a jelen okirat aláírásával kifejezetten megrendeli. Jogosult tudomásul veszi, hogy a szóróparcellás szertartás elvégzését követően a hamvak exhumálására, más temetési helyre történő szállítására nincs lehetőség.

Jogosult kifejezetten tudomásul veszi, hogy a sírhely lejáratát Tulajdonos a jelen szerződésben meghatározott postai címén írásban legalább 6 hónappal megelőzően tájékoztató jelleggel közli azzal, hogy a küldemény esetleges sikertelen postai kézbesítésének kockázatát Jogosult viseli.

6./ Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés alapján egymással közlendő jognyilatkozatokat a szerződés fejrészében feltüntetett – illetve annak változása esetén a másik félnek írásban bejelentett egyéb – címére történő postai kézbesítés útján, ajánlott-tértivevényes küldeményben kötelesek közölni. A fentiek szerinti postai kézbesítés eredményes vagy eredménytelen voltának kockázata kizárólag a címzettet terheli. Ennek megfelelően a postára adástól számított 5. napon a postai küldemények abban az esetben is kézbesítettnek, a jognyilatkozatok abban az esetben is közöltnek és hatályosnak tekintendőek, ha a küldemény a tértivevény tanúsága szerint a címzettnek bármely okból nem volt kézbesíthető. Szerződő felek rögzítik, hogy a Temetőszabályzat tartalmi változásait Tulajdonos a székhelyén, illetve honlapján jogosult közzétenni, a temetőszabályzat változásaira a postai kézbesítés kötelezettsége nem irányadó.

7./ Szerződő felek megállapodnak, hogy Tulajdonos a mindenkori temetőszabályzatát, az urnatemető rendjének részletszabályait egyoldalúan jogosult megállapítani, melyet Jogosult kifejezetten elfogad azzal, hogy a szabályzat módosítás nem sértheti a jelen szerződés 10./ pontjában foglalt lényeges tartalmát.

8./ Szerződő felek a temetőszabályzatban foglaltak elfogadása mellett a jelen szerződés lényeges tartalmaként az alábbiakat kifejezetten elfogadják:

 • Jogosult a mindenkori temetőszabályzat szerinti látogatási idő keretei között jogosult kegyeleti jogai gyakorlására igazodva a kegyhely liturgikus rendjéhez, éves átlagban legalább hetente 5 napi látogatási időben, ezen napokon napközben legalább átlagosan 4 óra nyitvatartási időtartamban.
 • Az urnasírhelyt fedő táblát a Tulajdonos biztosítja azzal, hogy az arra vésendő felirat, és egyéb jelek betűszínét, típusát a temetőszabályzat szabályozza, a gravírozás költségeit a Jogosult Tulajdonos részére külön számla ellenében köteles megfizetni. A felirat kizárólag az elhunyt anyakönyvezett nevét, születési, elhalálozási évére vonatkozó szám adatokat és engedélyezett egyházi jeleket tartalmazhat.
 • Jogosult az urnasírhelyen, urnafedő táblán semmilyen változtatást nem jogosult eszközölni, mécsest, virágot, kegyeleti tárgyat az urnafalnál, urnatáblánál nem jogosult elhelyezni. Kegyeleti tárgyak elhelyezésére kizárólag az erre a célra kialakított helyen, erre a célra kihelyezett vázákban és tartókban van lehetősége, mely rendelkezést a jelen szerződés aláírásával Jogosult kifejezetten elfogadja.
 • Jogosult kifejezetten elfogadja, hogy az urnasírhelyben kizárólag katolikus, református illetve evangélikus szertartás szabályai és liturgiái szerint végezhető temetés, vagy a kegyeleti jog gyakorlásához kapcsolódó más liturgikus cselekmény.
 • A megváltott urnasírhelyben kizárólag 2 db urnában (egy urna tényleges mérete: 25 cm magas, 25 cm széles, 45 cm mély), összesen két elhunyt földi maradványai helyezhetők el a szerződésben megjelölt rendelkezés szerint (3. pont).

9./ Jogosult nyilatkozik, hogy tulajdonos temetőszabályzatát, adatkezelési szabályzatát megismerte, tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben foglalt kegyeleti adatok kezelése jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek, az adatkezeléshez Jogosult kifejezetten hozzájárul.

Temetés stóladíja a bodajki kegytemplomban:

 • csendes temetés: 20.000 Ft
 • énekes temetés: 50.000 Ft
 • énekes temetés díszmenettel: 70. 000 Ft
Scroll Up