Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései Évközi 27. vasárnap, 2022. október 2.

„…Növeld bennünk a hitet.”

Lk 17,5b

Október 8-án, jövő héten szombaton, Magyarok Nagyasszonya ünnepén hazánkért imádkozott búcsúra hívjuk a kedves híveket a bodajki kegyhelyre, ahol szombaton délelőtt fél 11 órakor a kalocsai főpásztor Dr. Bábel Balázs érsek atya vezetésével ünnepi szentmisét imádkozunk a zarándokudvaron. Mindenkit szeretettel várunk!

                Október 7-én, pénteken este 7 órára várjuk a bérmálkozásra jelentkezetteket a bodajki kegytemplomba. Az érintetteket ímélben is értesítjük az első előkészítő alkalomról.

                Október hónapban – egyházi hagyományunk szerint -, különösen is köszöntjük égi Édesanyánkat a Boldogságos Szűzanyát. Buzdítjuk híveinket, közösségeinket, hogy most buzgóbban imádkozzuk a szentolvasó imádságot. Akár liturgiák előtt, vagy egyéb imaórákon mondjuk a rózsafüzér imát, átelmélkedve a Szűzanya életén keresztül Krisztus misztériumát.

                Az előző hetekben, közösségeinktől kérve, átgondoltuk az energiaválság okozta helyzetet, mely érinti templomainkat, közösségi helyeinket. A nagyon hideg téli hónapokban minden templomban próbálunk fűtött teret kialakítani, de az egész templomi tér fűtését a továbbiakban nem tudjuk majd biztosítani. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a padfűtést szakaszolva fogjuk csak részben üzemeltetni, és csak akkor, ha azt a hideg idő indokolja. Fontos azonban, hogy Istenkapcsolatunk nem függhet a külső körülményektől. Ahogy Szent Pál mondja, semmi nem tántoríthat el bennünket Isten szeretetétől. (vö. Róm 8,39) Köszönjük egyben híveinknek, hogy anyagi segítséggel is, a vasárnapi perselyadománnyal és egyéb módon, támogatják közösségeinket, templomainkat, melyre most mindennél nagyobb szükség van.

 

Közös programok

Dátum

Időpont

Helyszín

Esemény

Október

2. v.

 

Templomainkban

Terménybetakarítási hálaadás

8.00

Söréd

Szent Mihály templombúcsú

7. p.

19.00

Bodajk

Bérmálkozók felkészülése I.

8. szo.

10.30

Bodajk

Ünnepi szentmise – Dr. Bábel Balázs érsek atyával

 

 

Liturgikus elmélkedés

Nagy Szent Gergely pápa „A Lelkipásztorkodás kézikönyve” című munkájából(Lib. 2, 4: PL 77, 30-31)

A lelkipásztor tudjon megfontoltan hallgatni és okosan beszélni!

 

    A lelkipásztor tudjon megfontoltan hallgatni és okosan beszélni; ne mondjon el olyasmit, amiről jobb lenne hallgatni, és ne hallgasson el semmit, amit hasznos lenne elmondani. Mert miként az óvatlan beszéd tévútra vezet, úgy a nem helyes hallgatás meghagyja a tévedésben azokat, akiket fel lehetett volna világosítani. Bizony megtörténik, hogy a meggondolatlan lelkipásztorok félnek elveszíteni a rájuk bízottak kegyét, ezért azután visszariadnak az őszinte beszédtől. Az Igazság azt mondja az ilyenekről, hogy ezek nem a pásztorok törődésével őrzik a nyájat, hanem csak béresek módjára szolgálnak; mert ha jön a farkas, elfutnak, azaz gyáván hallgatásba burkolóznak. Az Úr ezért feddi őket a próféta szavával: Néma kutyák mind, nem tudnak ugatni (Iz 56, 10). Máskor pedig így panaszkodik: Nem álltatok ellen, nem építettetek falat Izrael háza számára, hogy erősen tartsátok magatokat a harcban az Úr napján (Ez 13, 5). Ellenállni tehát annyit jelent, mint a nyáj védelmében nyíltan szót emelni a világ hatalmasai előtt. Az Úr napján a harcban erősen tartani magunkat annyi, mint az igaz ügy szeretetéből szembeszállni a gonosz elnyomókkal. A pásztor esetében a szükséges szót félelemből ki nem mondani mi más, mint csendben megfutamodni? Aki pedig a nyájáért helytáll, mintegy védőfalat húz az ellenség elé a választott nép háza védelmében. Ezért mondja Isten egy másik alkalommal a bűnös népnek: Amit prófétáid jövendöltek neked, az csalárdság volt, és balgaság. Sohasem tárták fel vétkedet, és így nem buzdítottak téged bűnbánatra (Siral 2, 14). Tudnunk kell, hogy a Szentírás néha a nép tanítóit nevezi prófétáknak: ezeknek ugyanis az a dolguk, hogy hirdessék a jelen világ mulandóságát, és közöljék a jövendőt. Isten szava tehát azzal vádolja őket, hogy csalárdságokat jövendöltek, mert nem merték a vétkeket ostorozni, sőt biztonságról fecsegve hazug módon hízelegtek a bűnösöknek. A vétkesek gonoszságát világért sem tárták fel, mert attól féltek, hogy támadás éri őket miatta. A lelkek zárainak kulcsa a korholó beszéd; a vádoló szó feltárja a bűnöket, néha olyan bűnöket is, amelyeknek már az elkövetőjük sincs tudatában. Ezért írja Pál apostol: Képes legyen józan tanítással buzdítani, de képes legyen az ellentmondókat meg is cáfolni (Tit 1, 9). Malakiás szavai is ide illenek: A pap ajkának kell a tudást őriznie, és az ő szájából várják a tanítást, mert a Seregek Urának követe (Mal 2, 7). Izajás által pedig így figyelmeztet az Úr: Kiálts, ne kíméld magad, emeld föl hangodat, mint a harsona! (Iz 58, 1) A hírnök tisztét vállalja ugyanis mindaz, aki a papságot vállalja. A bíró félelmetes érkezése előtt neki kell tehát mindenfelé járnia, és folyton kiáltania. Az igehirdetésben járatlan pap olyan, mint a néma hírnök. De akkor hogyan tud majd kiáltani? Itt a magyarázata annak, hogy a lelkek első pásztoraira a Szentlélek nyelvek alakjában szállt le, betöltötte őket, és mindjárt ékesszólókká is tette.

 

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva; szerda 8.30-11.30, 14.00-17.00; csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30

Tel: 06-22/410-039, 06-30/102-97-04 Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

 

TERMÉNYBETAKARÍTÁSI HÁLAADÁS

A szentmise, igeliturgia végén az áldozási könyörgés után a kitett termények felett a pap a következő szertartást végzi:

 

BEVEZETÉS

Pap: Testvéreim! Akárhányszor csak összejövünk az eucharisztia ünneplésére, mindannyiszor hálát adunk Istennek az üdvösség ajándékaiért. Ő adta és tartja fönn életünket, gyermekeivé fogadott és itt az oltáron az örök élet zálogát nyújtja nekünk. Évente egyszer a föld terményeinek betakarítása után kifejezetten azokért az ajándékokért adunk hálát, amelyeket földjeinken, ültevényeinken, szőleinkben és kertjeinkben adott nekünk. Köszönetünk őszinte szívből fakadjon, és növelje Istenünk atyai jóságába vetett bizalmunkat.

 

Hálaadó litánia

Uram, irgalmazz nekünk! – Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk! – Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk! – Uram, irgalmazz nekünk!

 

Jézus, hallgass minket! – Jézus, hallgass minket!

Jézus, hallgass meg minket! – Jézus, hallgass meg minket!

 

Mennyei Atyaisten, – Irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiúisten, – Irgalmazz nekünk!

Szentlélek Úristen, – Irgalmazz nekünk!

Szentháromság egy Isten, – Irgalmazz nekünk!

 

Istenünk, aki a mennyet és a földet teremtetted, – irgalmazz nekünk!

Istenünk, aki ránk ragyogtatod a napot, és esőt adsz alkalmas időben, –

Istenünk, akinek hatalma alá van vetve a villámlás, mennydörgés, vihar és jég és minden zivatar, –

Istenünk, akinek jóságában bízva vetettük el a magot a földbe, –

Istenünk, aki megáldottad munkánkat, és bőséges termést adtál, –

Istenünk, aki azt sem hagytad, hogy lelkünk éhezzen, –

Istenünk, akitől minden jó adomány származik, –

 

Hogy jótéteményeidről soha meg ne feledkezzünk, – Kérünk téged, hallgass meg minket!

Hogy adományaidat mindig üdvünkre használjuk, –

Hogy jó sorsban soha el ne bizakodjunk, balsorsban el ne csüggedjünk, –

Hogy mint javad kezelői, hivatásunkat mindig dicsőségedre töltsük be, –

Hogy minden segítséget kérő embertársunkban a te szent Fiadat ismerjük fel, –

Hogy kenyerünket a szegényekkel testvériesen megosszuk, –

Hogy családunkat, házunkat, földünket, határunkat jóságosan megőrizzed, –

Hogy mindig érezzük magunkon és munkánkon a Te áldó kezedet,

Hogy minket, mint érett gyümölcsöt, a te csűrödbe összegyűjts, –

 

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk, Jézus!

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket, Jézus!

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk, Jézus!

 

Könyörögjünk! Mindenható Atyánk, minden jó ajándékozója, te tartasz fenn mindent hatalmaddal, és gondoskodsz atyai jóságoddal teremtményeidről. Kérünk, segíts, hogy úgy használjuk a földi javakat, hogy az örökkévalókat is elnyerjük, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

 

ÁLDÁS

Pap: Kérjük most az Urat, hogy adja áldását az ez évi termésre és ittlévő terményeire! Urunk, jóságos Atyánk, mindenható Istenünk. Köszönjük neked életünket és rólunk való gondoskodásodat. Te a nagy természetet betöltöd jóságod adományaival és megtanítasz arra, hogyan használjuk őket, hogy javunkat szolgálják. Te ebben az évben megáldottad a termést, és gazdagon nyújtottad nekünk a föld terményeit. A mai eucharisztikus áldozat hálaadás minden ajándékodért. Most arra kérünk, áldd meg † ezt a gabonát és gyümölcsöt, amelyeket oltárod elé hoztunk. Add, hogy magasztaljuk bőkezűségedet, és úgy tudjuk elosztani ajándékaidat, hogy senki közülünk ne szenvedjen szükséget. Fogadd, Urunk, köszönetünket és tölts el bennünket örömöddel. Krisztus a mi Urunk által.

Mind: Ámen.

Évközi 27. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
2022. október 2-től október 9-ig

 

Vasárnap 10.02     ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP – TERMÉNYBETAKARÍTÁSI HÁLAADÁS III. hét    Ho 230, ÉE 587, 599, 119, 285
          Balinka 8.00 Énekes mise, int. +Kardos Róbert halálának évfordulójára és édesapjáért OA
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. +Pittner Károly lelki üdvéért HG
          Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia SZM
          Söréd 8.00 Szent Mihály templombúcsú – Énekes mise, benne jubiláns házasok megáldása int. MT
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. Jakab és Perlaki család élő és elhunyt tagjaiért OA
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. +Pintér Balázs halálának 5. évfordulója alkalmából MT
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. HG
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. +Suralik Lajosné lelki üdvéért HG
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. + Sperg Dezső, Lajos, Magdolna, Anna és Ilona és élő hozzátartozókért HJ
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. +István, Erzsébet és nagyszülőkért OA
          Zámoly 11.00 Énekes mise, benne Filotás Bianka, Bene Bíborka keresztelése int. Pro populo MT
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. A Jóisten szándékára HJ
Hétfő 10.03          
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 15.00 Énekes gyászmise, int. +Kiss Gáborné sz. Hirsch Mária Gyöngyi MT
          Bodajk 16.00 +Kiss Gáborné sz. Hirsch Mária Gyöngyi énekes temetése, harangozás MT
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. Pro populo OA
Kedd 10.04            Assisi Szent Ferenc (E)          
          Bodajk – Idősek otthona (Lila Akác) 10.00 Csendes mise, int. OA
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. HJ
Szerda 10.05          
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA
Péntek 10.07         Rózsafüzér Királynője (E) – elsőpéntek
          Balinka 8.00 Csendes mise, int. MT
          Söréd 17.00 Csendes mise, int. +Major János és elhunyt hozzátartozók lelki üdvéért HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA utána szentségimádás
          Magyaralmás 18.00 Énekes mise, int. Élő és elhunyt hozzátartozókért HG
Szombat 10.08      SZŰZ MÁRIA, MAGYAROK NAGYASSZONYA, MAGYARORSZÁG FŐPÁTRONÁJA (FÜ) 

          Bodajk 10.30 Magyarok Nagyasszonya – búcsú Dr. Bábel Balázs érsek atya vezetésével         
          Bodajk 15.00 Orgonás esküvő: Csupor Bernát Aba – Simon Gréta esketése MT
          Csókakő – Idősek otthona misézőhely 15.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. OA
          Magyaralmás 18.00 Szentségimádás
Vasárnap 10.09          ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP                                                                IV. hét      Ho 232, ÉE 588, 600, 122, 284   
          Balinka 8.00 Énekes mise, int. HJ
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. +Szumzer Béláért MT
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. OA
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 9.30 Énekes mise benne Király Áron keresztelése, int. Pék család élő és elhunyt tagjaiért OA
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. HG
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. OA
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. +Rajki Dezső lelki üdvéért halálának 25. évfordulója alkalmából MT
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. HJ-p. SZM
          Zámoly 11.00 Igeliturgia VGYT
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. HG

Scroll Up