Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései Évközi 25. vasárnap, 2022. szeptember 18.

„…Nem szolgálhattok az Istennek és a mammonnak.”

Lk 16,13c

Két előttünk álló kiemelkedő eseményre hívjuk a kedves híveket: szeptember 24-én, jövő szombaton délelőtt fél 11 órakor lesz egyházmegyénk elsőáldozóinak zarándoklata a bodajki kegyhelyen, illetve október 8-án, Magyarok Nagyasszonya ünnepén szombaton, szintén délelőtt fél 11 órakor a kalocsai főpásztor úr: Dr. Bábel Balázs érsek atya mutat be ünnepi szentmisét szintén a kegyhelyen.

Lelkipásztori körzetünkben jövő tavasszal tervezzük a bérmálás szentségének kiszolgáltatását. Szeretettel várjuk mindazon fiatalok, vagy felnőttek jelentkezését, akik szeretnének a szentség felvételében részesülni. A bérmálását megelőzően idén októbertől 6 alkalommal felkészítőt tartunk a jelentkezettek számára. Fiataljainknál a 7-8 osztályos korosztálytól várjuk a jelentkezést. Kérjük a jelentkezést a www.plebaniahivatal.hu oldalon keresztül az „ESEMÉNYEK – JELENTKEZÉS PROGRAMOKRA” menüpont alatt mielőbb megtenni azoknak, akik jövőre szeretnének szervezett formában a bérmálás szentségében részesülni!

 

Bodajk

Köszönjük mindazoknak, akik bármivel is hozzájárultak az idei búcsúnk előkészítéséhez, megtartásához (díszítés, takarítás)!

Mély megrendüléssel kívánunk elköszönni Ivanics Sándor egykori képviselő-testületi tagunktól, akik tragikus hirtelenséggel hétfőn hajnalban elhunyt. Sanyi bácsi temetése kegyhelyünk urnatemetőjében gyászmisével egybekötve e hét péntekén lesz délután 4 órakor. A család kérése, hogy egy szál virággal búcsúzzunk, koszorúmegváltást a kegyhely javára kérik felajánlani! Kegyhelyünk atyái, munkatársai és közössége nevében köszönjük szeretetét, segítőkészségét, barátságát. Lakatos munkáival nagyban hozzájárult kegyhelyünk szépítéséhez, barátságával pedig mindennapjainkat tette többé, szebbé. R.I.P.!

 

Söréd

Két hét múlva, október 2-án templomunk búcsúja Szent Mihály tiszteletére. A búcsúi szentmisében adunk hálát a jubiláns házasokért, kiket külön is szeretettel hívunk és várunk az ünnepi szentmisére.

 

Közös programok

Dátum

Időpont

Helyszín

Esemény

Szeptember

18. v.

 

Templomainkban

„Veni Sancte” – tanévkezdő imádság, tanszerek megáldása

24. szo.

10.30

Bodajk

Elsőáldozók zarándoklata

25. v.

 

Templomainkban

Szentírás vasárnapja

Október

1. szo.

16.00-19.00

Bodajk

Bérmálkozók felkészülése I.

2. v.

 

Templomainkban

Terménybetakarítási hálaadás

8.00

Söréd

Szent Mihály templombúcsú

16.00

Isztimér Kis-házi kápolna

Terménybetakarítási hálaadás

 

Liturgikus elmélkedés

Szent Ágoston püspöknek „A pásztorok” című beszédéből (Sermo 46, 13: CCL 41, 539-540)

A gyenge keresztények

 

 A gyengét nem gyámolítottátok (Ez 34, 4), mondja az Úr. Ezt a rossz pásztoroknak mondja, akik képmutatók, akik a maguk javát keresik és nem Jézus Krisztusét, akik kényelmesen örülnek a tejnek meg a gyapjúnak, de a nyájjal egyáltalán nem törődnek, és a beteget nem gyógyítják. A gyengék, vagyis az erőtlenek, és a gyengélkedők, vagyis a betegek között szerintem a következő a különbség. E két elnevezés: gyengék és betegek között szeretnénk, testvéreim, valamiképpen különbséget tenni, talán mi magunk is jobban meglátjuk a különbséget, ha kissé nagyobb figyelmet szentelünk neki. De minden bizonnyal meglátja ezt más is, aki nálunk jártasabb, vagy akinek jobb belső látása van. De közben meg ne tévesszen bennünket az, amit, úgy gondolom, a Szentírás szavai értelmében mondok. Az a gyenge, akinél attól kell félnünk, hogy ha kísértés éri, az letöri őt. A beteg viszont máris szenved valamilyen kívánsága miatt. Ez a kívánság akadályozza abban, hogy rálépjen Isten útjára és magára vegye Krisztus igáját. Figyeljétek csak meg azokat az embereket, akik jól akarnak élni, és már elhatározták, hogy jól is élnek. Ezek készségesebbek arra, hogy a jót megtegyék, de szenvedéseket elviselni kevésbé alkalmasak. A hűséges keresztény élethez viszont nemcsak az tartozik hozzá, hogy valaki megtegye a jót, hanem az is, hogy elviselje a rosszat. Mindazok tehát, akik látszólag buzgók a jótettekben, de a fenyegető szenvedéseket nem akarják vagy nem tudják elviselni, azok a gyengék. Mert ha ezek a világot szerető emberek valamilyen bűnös vágyuk miatt felhagynak a jótettekkel, akkor már gyengélkedve és betegen tétlenkednek, és e betegségük miatt szinte teljesen erőtlenek, és képtelenek bármi jót tenni. Ilyen volt annak a bénának a lelkülete, akit hordágyon vittek az emberek, de nem tudtak az Úr elé jutni, ezért a kibontott tetőn át engedték le eléje. … Van, aki megsérült a kísértések által okozott rémülettől. Bekötözi azonban az ilyen sérültet az a vigasztalás, amely így szól hozzánk: Hűséges az Isten, erőtökön felül nem hagy megkísérteni, hanem a kísértéssel együtt a szabadulás lehetőségét is megadja, hogy kibírjátok (1 Kor 10, 13).

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva; szerda 8.30-11.30, 14.00-17.00; csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30

Tel: 06-22/410-039, 06-30/102-97-04 Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

Tanévkezdő „Veni Sancte” liturgiákra

 

Hitvallásra:

 

P: Ellene mondatok-e a Sátánnak? H: Ellene mondunk.

P: És minden cselekedetének? H: Ellene mondunk.

P: És minden csábításának? H: Ellene mondunk.

P: Hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében? H: Hiszünk.

P: Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki Szűz Máriától született, kínhalált szenvedett; akit eltemettek, de föltámadt a halálból, és ül az Atyának jobbján? H: Hiszünk.

P: Hisztek-e a Szentlélekben, a katolikus Anyaszentegyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a testnek föltámadásában és az örök életben? H: Hiszünk

P: Ez a mi hitünk. Ez az Anyaszentegyház hite, amelyet boldogan vallunk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban!

 

Egyetemes könyörgések:

 

P: Imádkozzunk testvérek a Szentlélek fényéért, erejéért, hogy a Krisztusban való megújulásra vezessen minket az új hittanos évben.

 

  1. Szentlélek Isten, a világosság lelke. Te vezetsz bennünket a jézusi életre. Add felismernünk hivatásunk nagyságát: hogy Jézus élhet bennünk, s Ő általunk akar megjelenni a világban. Hallgass meg Urunk!
  2. Szentlélek, az igazság lelke. Segíts belátnunk, hogy saját erőnkből nem vagyunk képesek isteni hivatásunk betöltésére: csak ha átadjuk életünket Jézusnak, s Ő cselekszik bennünk. Hallgass meg Urunk!
  3. Szentlélek Úristen, Istenfélelem Lelke. Vezesd a gyermekeket, fiatalokat, felnőtteket, hogy ez az év gyümölcsöző legyen számukra, s előrehaladjanak a hitben és a jézusi életben. Hallgass meg Urunk!

4.Szentlélek Isten a bölcsesség lelke. Adj bölcsességet a családoknak, hogy első feladatuknak tartsák gyermekeik Jézushoz vezetését, s ha kell, tudjanak ezért minden áldozatot vállalni. Hallgass meg Urunk!

  1. Szentlélek Isten a jámborság és istenfélelem lelke. Add kegyelmedet a szülőknek, hogy hívő életükkel példát adjanak gyermekeiknek a Jézusi életre. Hallgass meg Urunk!
  2. Szentlélek Isten! Aki által a kenyér és bor Krisztus testévé és vérévé változik. Vezess bennünket ebben az évben különösen az Eukarisztia titkának mélyebb megértésére: az Eukarisztiában a Jézussal való egyesülés felé. Hallgass meg Urunk!
  3. Szentlélek Isten, a bölcsesség lelke. Vezesd papjainkat és hitoktatóinkat, hogy belőled éljenek, s így közvetítsék számunkra Jézus örömhírét. Hallgass meg Urunk!

 

P: Szentlélek Isten! A Te vezetésedre bízzuk életünket, tanévünket, hittanainkat. Add, hogy minden évünkben, minden napunkban felfedezzük a Te jelenlétedet. Add, hogy így adjuk át magunkat általad Jézusnak. Aki él és uralkodik veled és az Atyával együtt Isten mindörökkön örökké. Ámen.

 

Liturgia végén:

Tanszerek (tolltartók) megáldása:

 

P: Az Úr a mi segítségünk!

H: Aki az eget és a földet alkotta!

P: Uram hallgasd meg könyörgésünket!

H: És kiáltásunk jusson eléd!

 

Könyörögjünk. – Urunk, Istenünk! Te vagy minden tudomány és mesterség ősforrása. Te világosítottad meg az emberek elméjét, hogy mindig új és új dolgokat hozzanak létre. Kérünk, áldd † meg ezeket a tanszereket. Add, hogy azok a diákok, akik ezeket tanulásukhoz használják, szent neved segítségül hívására nyerjenek tőled testi-lelki erőt és üdvösséget, hogy szorgalmukkal fejlődésüket megőrizzék, és tanulásuk eredményességén örvendezhessenek. Krisztus, a mi Urunk által.

Szenteltvizet hintve: És a Mindenható Istennek: Az Atyának a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon ezekre a tanszerekre és maradjon rajtuk mindenkor.

 

Diákok megáldása:

 

P.: Az Úr legyen veletek.

H.: És a te lelkeddel.

Urunk, Jézus Krisztus, aki az eléd járuló gyermekeket magadhoz ölelted, és kezedet rájuk téve áldásban részesítetted, tekints, kérünk a jelenlévő diákok ártatlanságára és tanáraik buzgóságára, és kegyesen áldd meg őket általunk, hogy kegyelmedben gyarapodjanak, Téged megértsenek, szeressenek, parancsaidat megtartsák.

Kérünk, Urunk, hogy a boldogságos Szűz Máriának, mennyei Édesanyánknak közbenjárására óvd meg minden rossztól őket, hogy az ő oltalma alatt és őt buzgón tisztelve növekedjenek korban, bölcsességben és kedvességben Isten és Emberek előtt. Krisztus, a mi Urunk által.

H: Ámen.

P: Így áldjon meg benneteket és őrizze meg szíveteket és értelmeteket a mindenható Isten: Az Atya, † a Fiú és a Szentlélek.

Scroll Up